ФестивалНО в квартала

„Бичкиня“, „Младост“, „Дядо Дянко“, „Христо Ботев“ и „Шести участък“ – пет габровски квартала, които стават център на нова културна форма на общуване и взаимодействие между творци и публика, базирана върху човешката сетивност.

От юни до септември жителите на Габрово и техните гости ще се насладят на музикални вечери, спектакли, творчески ателиета, демонстрации, работилници за кулинарно изкуство, занаяти и други.

Дейностите обединяват изкуства и сценични форми в поредица от фестивални модули – различни за всеки от петте градски района – „Виж ме, Видения“ в квартал „Бичкиня“, „Чуй ме, Усети звука“ в квартал „Младост“, „Вкуси ме, Усети вкуса“ в квартал „Дядо Дянко“, „Докосни ме, Усети допира“ в квартал „Христо Ботев“ и „Усети ме, Осезание“ в „Шести участък“. Събитията се реализират с участието на Фондация „От БГ“, Народно читалище „Будителите 2017“ и Сдружение „Куик хендс проджект“.

Резиденция „Усещане за баланс“, осъществявана в партньорство с Музей „Дом на хумора и сатирата“, ще търси златната среда между сетивата, околната среда и начина на живот като се стреми да открива художествени формати, които предизвикват нови взаимодействия, базирани на чувствителността. 4 визуални артисти – 2 от Норвегия и 2 от България ще бъдат провокирани от неизследваната среда, ресурсите и свободата да реализират своите творчески възприятия в избрано от тях пространство, провокирайки жителите, предоставяйки нестандартни решения в традиционна среда.

За развитието на капацитета на местната културна общност ще бъдат реализирани Обучение за културни оператори и разработен План за привличане на публики в сътрудничество с международния партньор по проекта Осло Интернешънъл Хъб.

През месец октомври, предстои турне в региона, което ще покаже най-доброто от фестивалните модули – този път излизайки извън границите на кварталите – в село Яворец и градовете Трявна, Севлиево и Априлци.

Основната цел, която си поставя проектът, с изпълнението на заложените дейности, е намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство чрез реализиране на дейности в областта на културата, развиващи културното сътрудничество и наследство, които укрепват социално-икономическото развитие на региона.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

На 09.12.2016 г. e подписан Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

ФМ на ЕИП цели изграждане на широко сътрудничество между организации и лица от страните донори и страните бенефициенти, чрез което да се намалят икономическите и социалните различия в Европа. Вследствие на широкото сътрудничество, ФМ на ЕИП има за цел да допринесе за една по-зелена, по-конкурентноспособна и социално-включваща Европа, каквото е и мотото през новия програмен период.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

www.eeagrants.bg

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата. Програмата припознава необходимостта от насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата, в рамките на европейското културно наследство, както и тази за съхраняването на наследството за бъдещи поколения. Специален фокус е поставен върху подкрепата за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да насърчава културното многообразие. Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е единственият инструмент на национално ниво, създаден от културните оператори за културните оператори в България, който позиционира културата в центъра на процеси за устойчиво развитие.

Проект „ФестивалНО в квартала“ /„FestivitIN’ the Neighbourhood“/

Административен договор № BGCULTURE-2.002-0006-C01/№ РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Финансиране – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП)

Източник – Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“; Приоритетна ос 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Стойност – 383 806.10 лв., от които:

85% – средства от ФМ на ЕИП

15% – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 19 месеца /5 октомври 2022 г. – 30 април 2024 г./

Бенефициент – Община Габрово